အထိုင္​ ပံုစံ သိုင္​းကြက္​မ်ား

1. Lotus

2. Scissor

3. Spider

4. Face-to-Face

5. Side Saddle

6. Pretzel

7. Trampoline

8. Sitting Bull

9. Man Trap

10. Necking

11. The Firm

 

12. Heaven Knows

13. Raunchy Wrestler

14. Highway To Heaven

15. The Anchor


Comments

Popular posts from this blog